دوشنبه, ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸
دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷

زمینه های تحقیقاتی:

زمینه هایی که در حال حاضر توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان تحت راهنمایی ایشان مورد پژوهش قرار می گیرند عبارت است از:

- برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

- لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

- کنترل پروژه و زمانبندی فعالیتها

- مهندسی فاکتورهای انسانی

- برنامه ریزی حمل و نقل

- سیستم های فازی

- قابلیت اطمینان

- کنترل کیفیت

- داده کاوی

گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد علاوه بر گسترش زمینه های تحقیقاتی فوق، توسعه حوزه های تحقیقاتی زیر را نیز در برنامه دارد.

- مدیریت پروژه

- مهندسی مالی

- تحلیل سیستمها

- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

-  مهندسی سیستمهای سلامت