سه شنبه, ۲۵ سبتامبر ۲۰۱۸
سه شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۷
 • کارشناسی ( جاری: 245)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 2)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 243)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 85)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 2)
  • مهندسی صنایع - صنایع( آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی ( جاری: 14)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها(آموزش محور) ( جاری: 3)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان ( جاری: 7)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ( جاری: 58)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 19)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 19)