دوشنبه, ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸
دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷
 • کارشناسی ( جاری: 216)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 216)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 77)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 2)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی ( جاری: 12)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان ( جاری: 9)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (آموزش محور ) ( جاری: 1)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ( جاری: 53)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 20)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 20)