قابل توجه:

 جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد در روز یکشنبه مورخ 24 مهرماه برگزار شد. فایل ارائه به شرج پیوست می باشد.

images/125/tahsilat_takmili-v8.pdf

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی