Article Title Author(s) Publication Date
تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوترHamideh Razavi2001-1
رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدودMajid Salari2009-5
بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO)Seyed Mahmoud Hosseini2009-11
به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت نابHamidreza Koosha2010-8
تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیرهHamideh Razavi2010-11
اندازه گیری میزان تاثیر فرایندها و پروژه های یک شرکت بر شاخص رضایت مشتریMohammadali Pirayesh2011-3
انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEEHamideh Razavi2011-4
تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آنHamideh Razavi2011-6
عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدماتHamidreza Koosha2011-7
یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوستهMohammad Ranjbar2011-9
شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده هاMohammadali Pirayesh2011-12
تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده هاMohammadali Pirayesh2013-9
طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاریMajid Salari2013-10
بررسی استانداردسازی و شبیه سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریکHamideh Razavi2013-11
‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEEMohammad Ranjbar2014-2
یک الگوریتم شاخه و کران برای یک مساله دو هدفه زمانبندی اطاقهای عملMohammad Ranjbar2014-2
ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانیMohammadali Pirayesh2014-3
ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راهMohammadali Pirayesh2014-3
تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک )Babak Rezaee Khabooshan2014-4
ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش‌بینی سری‌های زمانیHamideh Razavi2014-6
به کارگیری ریاضیات تصمیم در تخصیص بودجه های بازاریابی متکی بر زنجیره های مارکوفHamidreza Koosha2014-6
ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگیFarzad Dehghanian2014-10
ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهدHamideh Razavi2015-4
تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-RHamideh Razavi2015-6
ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیرMohammadali Pirayesh,Farzad Dehghanian2015-6
تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهیFarzad Dehghanian,Mohammadali Pirayesh2015-12
به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سواتHamidreza Koosha2016-6
ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)Hamidreza Koosha2016-12
به‌کارگیری و ارزیابی تکنیک‌های داده‌کاوی جهت پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمهHamidreza Koosha2017-1
ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامینMohammad Ranjbar2017-2
اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثرHamideh Razavi2017-5
یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحرانMajid Salari2017-8
پیش بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه ی موردی: ناحیه1مشهد)Mohammadali Pirayesh2017-10
ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربنFarzad Dehghanian2018-2
بهینه سازی جانمایی ایستگاه های تولیدی گسسته با رویکرد گروه های کاندیدHamideh Razavi2018-9
طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی)Hamidreza Koosha2018-10
مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شدهMohammad Ranjbar2018-11
مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتشMohammad Ranjbar2018-12
تعیین وزن بهینه بطری سرم 555 سیسی 2 با استفاده از طرح آزمایشی k (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن)Hamideh Razavi2019-1
کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزشHamidreza Koosha2019-1
مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارشMohammadali Pirayesh2019-3
تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافتهSeyed Mahmoud Hosseini2019-4
پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلیHamidreza Koosha2019-6
طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)Mohammadali Pirayesh2019-8
ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوختFarzad Dehghanian2019-10
تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه‏ شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای اقتصادیBabak Rezaee Khabooshan2019-10
طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیکSeyed Mahmoud Hosseini2019-10
توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانکMohammadali Pirayesh2019-12
مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASPMohammad Ranjbar2020-6
مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکیSeyed Mahmoud Hosseini2020-7
رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترینMohammadali Pirayesh2020-9
توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی سادهAlireza Shadman2021-3
ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارهHamidreza Koosha2021-5
برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌یی چندمحصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه‌ی عمر، ماتریس {\b‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$B‌C‌G$}، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تقریبیHossein Neghabi2022-2
شناسایی و ارزیابی خطاهای سیستم‌های تعاملی انسان- ماشین با استفاده از تکنیک CREAM و روش تجزیه و تحلیل درخت خطاHamideh Razavi2022-2
اثربخشی استفاده از \\\"سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک\\\" بر توانایی عملکردی کودکان مبتلا به فلج مغزی و دیگر بیماری های دستگاه عصبیAlireza Shadman2022-3
مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداسMajid Salari2022-4
عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)Majid Salari2022-6
مدیریت ریسک تضامین در یک مؤسسه‌ی مالیHamideh Razavi2023-7
ارائه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تأمین دو سطحی محصولات فاسدشدنی تحت تقاضای تصادفیFarzad Dehghanian2024-3
10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی