قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401 :

    ظرفیت اساتید گروه جهت انتخاب استاد راهنما به شرح زیر است.

نام  استاد

ارشد-بهینه سازی سیستم­ها

ارشد-سیستمهای کلان

دکتر دهقانیان

1

1

دکتر حسینی

2

1

دکتر رنجبر

1

0

دکتر نقابی

2

1

دکتر رضوی

2

1

دکتر شادمان

2

0

دکتر رضایی

1

1

دکتر پیرایش

1

0

دکتر کوشا

2

1

دکتر سالاری

1

0

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی