قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

به اطلاع می رساند که در صورت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در طی 4 ترم، یک نمره تشویقی و در صورت دفاع در طی 5 ترم نیم نمره تشویقی به نمره نهایی اضافه خواهد شد.

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی