قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

دانشجویانی که پیشنهاده خود را دفاع نموده اند، لطفا گزارش پیشرفت (کاربرگ شماره ۳) پایان نامه خود را حداکثر تا تاریخ 7  خرداد به تایید استاد راهنما رسانده و از طریق استاد راهنما برای گروه ارسال شود.ضمنا گزارش پیشرفت اجباری بوده و جزو مدارک ضروری برای صدور مجوز دفاع از پایان نامه می باشد.

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی