ایران، مشهد،میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی ، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع

تلفن: 38806061-051

نمابر: 38807183-051

پست الکترونیک

کانال تلگرام: @IndEngFum

صفحه اینستاگرام: ie_fum@

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی