عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوترحمیده رضوی۲۰۰۱-۱
رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدودمجید سالاری۲۰۰۹-۵
بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO)سیدمحمود حسینی۲۰۰۹-۱۱
به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت نابحمیدرضا کوشا۲۰۱۰-۸
تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیرهحمیده رضوی۲۰۱۰-۱۱
اندازه گیری میزان تاثیر فرایندها و پروژه های یک شرکت بر شاخص رضایت مشتریمحمدعلی پیرایش۲۰۱۱-۳
انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEEحمیده رضوی۲۰۱۱-۴
تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آنحمیده رضوی۲۰۱۱-۶
عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000) در بخش خدماتحمیدرضا کوشا۲۰۱۱-۷
یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوستهمحمد رنجبر۲۰۱۱-۹
شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده هامحمدعلی پیرایش۲۰۱۱-۱۲
تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده هامحمدعلی پیرایش۲۰۱۳-۹
طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاریمجید سالاری۲۰۱۳-۱۰
بررسی استانداردسازی و شبیه سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریکحمیده رضوی۲۰۱۳-۱۱
‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEEمحمد رنجبر۲۰۱۴-۲
یک الگوریتم شاخه و کران برای یک مساله دو هدفه زمانبندی اطاقهای عملمحمد رنجبر۲۰۱۴-۲
ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانیمحمدعلی پیرایش۲۰۱۴-۳
ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راهمحمدعلی پیرایش۲۰۱۴-۳
تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک )بابک رضائی خبوشان۲۰۱۴-۴
ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش‌بینی سری‌های زمانیحمیده رضوی۲۰۱۴-۶
به کارگیری ریاضیات تصمیم در تخصیص بودجه های بازاریابی متکی بر زنجیره های مارکوفحمیدرضا کوشا۲۰۱۴-۶
ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگیفرزاد دهقانیان۲۰۱۴-۱۰
ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهدحمیده رضوی۲۰۱۵-۴
تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-Rحمیده رضوی۲۰۱۵-۶
ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیرمحمدعلی پیرایش,فرزاد دهقانیان۲۰۱۵-۶
تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهیفرزاد دهقانیان,محمدعلی پیرایش۲۰۱۵-۱۲
به کارگیری و مقایسه روش‌های وزن‌دهی ساده، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در شناسایی عوامل داخلی و خارجی در تحلیل سواتحمیدرضا کوشا۲۰۱۶-۶
ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)حمیدرضا کوشا۲۰۱۶-۱۲
به‌کارگیری و ارزیابی تکنیک‌های داده‌کاوی جهت پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمهحمیدرضا کوشا۲۰۱۷-۱
ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامینمحمد رنجبر۲۰۱۷-۲
اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثرحمیده رضوی۲۰۱۷-۵
یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحرانمجید سالاری۲۰۱۷-۸
پیش بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه ی موردی: ناحیه1مشهد)محمدعلی پیرایش۲۰۱۷-۱۰
ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربنفرزاد دهقانیان۲۰۱۸-۲
بهینه سازی جانمایی ایستگاه های تولیدی گسسته با رویکرد گروه های کاندیدحمیده رضوی۲۰۱۸-۹
طراحی نظام ارزیابی مدیریت ارتباط با مشترى (مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان شمالی)حمیدرضا کوشا۲۰۱۸-۱۰
مدل سازی و حل مسئله تخصیص و زمان بندی آتش پایگاه های توزیع شدهمحمد رنجبر۲۰۱۸-۱۱
مدل‌سازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتشمحمد رنجبر۲۰۱۸-۱۲
تعیین وزن بهینه بطری سرم 555 سیسی 2 با استفاده از طرح آزمایشی k (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن)حمیده رضوی۲۰۱۹-۱
کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزشحمیدرضا کوشا۲۰۱۹-۱
مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارشمحمدعلی پیرایش۲۰۱۹-۳
تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافتهسیدمحمود حسینی۲۰۱۹-۴
پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلیحمیدرضا کوشا۲۰۱۹-۶
طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)محمدعلی پیرایش۲۰۱۹-۸
ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوختفرزاد دهقانیان۲۰۱۹-۱۰
تعیین اندازه منابع انرژی ایستگاه‏ شارژ خوردو الکتریکی با توجه به فاکتورهای اقتصادیبابک رضائی خبوشان۲۰۱۹-۱۰
طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیکسیدمحمود حسینی۲۰۱۹-۱۰
توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانکمحمدعلی پیرایش۲۰۱۹-۱۲
مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASPمحمد رنجبر۲۰۲۰-۶
مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکیسیدمحمود حسینی۲۰۲۰-۷
رویکرد یکپارچه برای انتخاب تأمین‌کننده‌ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترینمحمدعلی پیرایش۲۰۲۰-۹
توسعه نمودار کنترل EWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی سادهعلیرضا شادمان۲۰۲۱-۳
ارزیابی الگوریتم‌های داده‌کاوی بر روی داده‌های آموزشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارهحمیدرضا کوشا۲۰۲۱-۵
برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌یی چندمحصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه‌ی عمر، ماتریس {\b‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$B‌C‌G$}، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تقریبیحسین نقابی۲۰۲۲-۲
شناسایی و ارزیابی خطاهای سیستم‌های تعاملی انسان- ماشین با استفاده از تکنیک CREAM و روش تجزیه و تحلیل درخت خطاحمیده رضوی۲۰۲۲-۲
اثربخشی استفاده از \\\"سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک\\\" بر توانایی عملکردی کودکان مبتلا به فلج مغزی و دیگر بیماری های دستگاه عصبیعلیرضا شادمان۲۰۲۲-۳
مکان‌یابی بهینه صندوق‌های الکترونیکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی آرمانی محدودیت شانسی و روش رتبه‌بندی ایداسمجید سالاری۲۰۲۲-۴
عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی)مجید سالاری۲۰۲۲-۶
مدیریت ریسک تضامین در یک مؤسسه‌ی مالیحمیده رضوی۲۰۲۳-۷
ارائه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تأمین دو سطحی محصولات فاسدشدنی تحت تقاضای تصادفیفرزاد دهقانیان۲۰۲۴-۳

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی