• کارشناسی ( جاری: 228)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 220)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 2)
  • مهندسی صنایع - صنایع ( جاری: 6)

 • کارشناسی ارشد ( جاری: 59)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ( جاری: 32)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان ( جاری: 8)
  • مهندسی صنایع گرایش سیستم های تولید و خدمات ( جاری: 11)
  • مهندسی صنایع گرایش مدل‌سازی سیستم ها و تحلیل داده‌ها ( جاری: 5)
  • مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولید ( جاری: 3)

 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 19)
  • مهندسی صنایع ( جاری: 14)
  • مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها ( جاری: 5)

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی