1348

جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم سمانه پهلوان

با عنوان: "تشخیص ناهنجاری در مصرف آب خانگی با ارائه یک مدل ترکیبی از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: شهر مشهد)"

روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 ساعت 16 کلاس B11

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی