جلسه دفاع از پایان نامه خانم پروین احمدیان

با عنوان: "طراحی شبکه زنجیره تامین گندم (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)"

روز شنبه مورخ 1401/12/6 ساعت 10 کلاس 

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی