جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم هانیه سعادتی

با عنوان: "توسعه چارچوبی جامع جهت ارزیابی خسارت ناشی از رخداد سیل"

روز یکشنبه مورخ 1401/12/7 ساعت 16 کلاس A13

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی