جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی قربانیان

با عنوان: "پیش‌بینی سری‌های زمانی با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی"

روز دوشنبه 1402/4/26 ساعت 10، دانشکده مهندسی، سالن صانع شرق

IMG 20230715 121920 317

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی