جلسه دفاع از پیشنهاده آقای محمدعلی کریمی

با عنوان: "طراحی زنجیره تامین زیست‌سوخت تحت عدم قطعیت و اختلال"

روز سه شنبه 1402/4/27 ساعت 9 اتاق A12

IMG 20230715 121922 528

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی