قابل توجه:

 جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد در روز یکشنبه مورخ 24 مهرماه برگزار شد. فایل ارائه به شرج پیوست می باشد.

images/125/tahsilat_takmili-v8.pdf

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی