قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

به اطلاع می رساند که در صورت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در طی 4 ترم، یک نمره تشویقی و در صورت دفاع در طی 5 ترم نیم نمره تشویقی به نمره نهایی اضافه خواهد شد.

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی