قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

دانشجویان کارشناسی ارشد که جلسه دفاع از پیشنهاده خود را اخیرا برگزار نموده اند برای ثبت پیشنهاده لازم است که کاربرگ شماره 2 را از سایت گروه دریافت و تکمیل نموده و سپس به گروه تحویل دهند.  

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی