آئین‌نامه‌های دوره دکتری( 98/5/5)

فرمهای دوره دکتری( 5/5/98)

- مقررات دوره دکتری مهندسی صنایع (مصوبات گروه)

 - کاربرگ شماره 1: انتخاب استاد راهنمای رساله دکتری

   شیوه نامه آموزشی مصوبات دانشگاه (کارشناسی، ارشد و دکتری)- شیوه نامه آموزشی مصوبات دانشگاه (کارشناسی، ارشد و دکتری)-

 - گواهی دستیار آموزشی

- مصوبات مربوط به دوره دکتری مهندسی صنایع (ورودی قبل از 97)

 - فرم اعلام آمادگی آزمون جامع دکتری

- مقررات و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری (ورودی قبل از 97)

 - کاربرگ شماره 3: درخواست دفاع از پیشنهاده رساله دکتری

* دقت شود که 2 مورد آخر برای فقط ورودی قبل از 97 میتواند اعمال شود.

 - کاربرگ شماره 4: صورت جلسه دفاع از پیشنهاده رساله دکتری

 - کاربرگ شماره 5: تاییدیه ارائه شفاهی گزارش پیشرفت رساله دکتری

 

 - کاربرگ شماره 6: اعتبارسنجی مقاله(ها)ي مستخرج از رساله دکتري

 - کاربرگ شماره 7: درخواست استفاده از فرصت شش ماهه براي ارائه مقاله(ها)ي مستخرج از رساله

 - کاربرگ شماره 8: مجوز دفاع رساله دكتري

 - کاربرگ شماره 9: ارزشیابی رساله دکتري

 - کاربرگ شماره 10: نمره رساله دکتري

 - کاربرگ شماره 11: استفاده از فرصت شش ماهه براي ارائه مقاله(ها)ي مستخرج از رساله (نمره دهی به مقاله)

 - کاربرگ شماره 12: صورت جلسه دفاع رساله دکتري

 - کاربرگ شماره 13: اصالت نامه رساله دکتري

 - قالب و شیوه نامه نگارش رساله

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی