عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
ارائه یک برنامه دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوسفاطمه مهدوی جعفریکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۱/۰۶/۲۹
کمینه کردن مجموع وزندار تعداد واحدهای کاری دارای دیرکرد در زمانبندی کارها بر روی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطیفروغ عباسیانکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مکان یابی و زمان بندی کارها به طور هم زمان در محیط فازیسعید پورمؤیّدکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۱/۰۶/۲۹
پیش بینی کیفیت با استفاده از پروفایلهای خطی وابسته به زمان در پیوند سلولهای بنیادیساناز شریفی قزوینیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۱/۰۸/۲۴
طراحی شبکه لجستیک معکوس پایدار با برگشتهای وابسته به قیمت فازیمحمّد اصغریکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۱/۱۱/۰۵
یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله زمانبندی استوار کار کارگاهیسیدمرتضی خاتمیکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۱/۱۱/۰۵
تحلیل خدمات مبتنی بر وب با مدل های صفشهرزاد محسنیان هرویکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۱/۱۱/۰۹
حل مسئله تور فروشنده دوره گرد پوشش دهنده در حالت تعمیم یافته با ادغام الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاریفرید محمودزاده مقدمکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مساله فروشنده دوره گرد پوششی در حالت چندماشینهایمان اکبری ضامنیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۱/۱۱/۱۲
ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشرعاطفه ذاکریکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۲/۰۵/۲۳
زمان بندی شلیک با هدف بیشینه سازی احتمال نجات ناو دریایی در مقابل حملات موشکیراحله تقوی نصراله زادهکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۲/۰۶/۰۵
مدل سازی و حل مساله توسعه یافته حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحرانرضا اشتهادیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۲/۰۶/۱۲
یک الگوریتم ممتیک برای حل مساله زمانبندی دروس دانشگاهینسیبه موحدفرکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۲/۰۶/۲۳
مسیریابی وسایل نقلیه در حالت چند انباری با در نظر گرفتن پوشش: مدلسازی و حل ابتکاریسمّیه الهیاریکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۲/۰۶/۲۴
ارائه یک مدل دو سطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبینسرین علی اکبریانکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۲/۰۶/۳۰
جانمایی تجهیزات کارخانه های فرایندی با در نظر گرفتن تقسیم کننده های مرکزیعلی اصغر میریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
الگوریتم ها و مدل ها جهت حل دسته ای از مسایل برنامه ریزی شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینانآیدا کلاته آهنیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۲/۰۷/۱۳
ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تامین برای محصولات کشاورزیامیر حاجی میرزاجانکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۲/۰۷/۱۵
معرفی و حل مسئله مسیر یابی پوشش وسیله نقلیه ظرفیت دارمجتبی طالبیان شریفکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۲/۰۷/۱۵
مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با در نظر گرفتن ورود گروهی تقاضاهارؤیا داودیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۲/۱۱/۰۵
بررسی و تعیین زمان‏های مجاز استراحت در فعالیت‏های فکری با استفاده از تکنیک ACT-Rنوشین آتش فشانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
سیاست تامین موجودی در زنجیره عرضه در شرابط عدم قطعیتسبحان توحیدیکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
طراحی شبکه زنجیره تامین تصادفی چند مرحله ای پایدار با در نظر گرفتن تجارت مجوز نشر آلودگیاحمد رضائی الیاتوکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۲/۱۱/۰۹
استراتژی بازنو کردن قطغات یدکی با درنظر گرفتن حداکثر قابلیت اطمینان سیستممایسا غیادیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی نقش عوامل آنتروپومتریک مؤثر در حفظ تعادل بدن در وضعیتهای مختلف بر اساس شاخصهای PSIسمیرا نجف نیاکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تحلیل ارگونومیکی ایستگاههای کنترل کیفی بر اساس رویکرد فعالیتهای فیزیکی- فکری همزمانفرید فعالکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۲/۱۱/۱۴
تنظیم تواتر و زمان بندی اتوبوسهای درون شهری با هدف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومیفرزانه نصیریانکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۳/۰۶/۱۵
طراحی چیدمان و تخصیص سلاح‌ها به اهداف مهاجم برای یک گروه نبرد دریاییمحبوبه پیمان کارکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۳/۰۶/۲۶
زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامیننگین جمیلیکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۳/۰۶/۲۷
ارائه مدل و حل مسئله حمله به تسهیلات سلسله مراتبی ظرفیت دار تحت شرایط حمله در سطوح مختلفآصفه فرقانیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
زمانبندی ماهواره های تصویر برداری با مجاز بودن قطع کارهاسعید حسین آبادیکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۳/۰۶/۳۰
محاسبه ارزش دوه عمر مشتریان در شرایط ریسک و به کار گیری آن در بانکداریمیترا ترقیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بهینه‌سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستم‌های پویامسعود عامل منیریانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تحلیل مساله فروشنده دوره‌گرد توسعه‌یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه و تقاضای فازیافسانه امیریکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مدل چندهدفه بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط عدم اطمینانسپیده اعتمادیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ارائه مسأله درخت فراگیر دوهدفه و رویکرد حل برای آنفهیمه کرمیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۳/۰۷/۱۵
سرویس اتوبوس توقف محدود: راهکاری برای ارتقاء کارایی و سطح خدمتِ خطوط حمل ونقل عمومی با تقاضای بالامهدی ترابی میرآبادیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مدیریت درآمد در پارکینگ های عمومی با ارایه یک مدل قیمت گذاری بر اساس مفاهیم تئوری صفسیدمحمد حجازیکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۳/۱۱/۰۴
ارائه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت با در نظر گرفتن مالیات بر کربناکرم اسماعیلی اولکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۳/۱۱/۰۹
ارائه یک مدل موجودی-مسیریابی برای کالای فاسد شدنیمهلا باباگل زادهکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۳/۱۱/۰۹
طراحی یک سیستم خبره فازی برای ارزیابی مقالات علمیاتنا عامل بشارتیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بودجه بندی سرمایه‌ در شرایط عدم اطمینان پروژه‌هایاسین تدّین رادکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۴/۰۶/۳۱
متناسب سازی طرح و قیمت صنایع دستی از دید مصرف کننده با رویکرد مهندسی کانسی (مطالعه موردی: قلم زنی روی سنگ)نیما رنجبرنیاکیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مسیر یابی وسیله نقلیه توسط طی کردن یالرضا عاطفیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ارائه یک مدل مکان‌یابی- مسیریابی برای جمع‌آوری کالاهای بازگشتی با برگشت‌های وابسته به قیمتمژده باقری حسینیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۴/۰۷/۰۶
بررسی ضرایب موثر در تخمین هوشیاری مورد نیاز برای فعالیت های فکری معینمرتضی مسعودیانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
بررسی و مقایسه ارگونومیکی روشهای باز کردن شیشه های دهان پهنمهرداد اشرفیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
سیستم تولید-موجودی دو سطحی برای اقلام فسادپذیر با درنظر گرفتن هزینه حمل و نقل در شرایط یکپارچه و غیر یکپارچهمهدی اکملی کشتانکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۴/۱۱/۰۶
ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن امکان تغییر تکنولوژیالناز معیّریکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مدلی برای برآورد اعتبار متقاضیان وام های بانکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبانندا خوشروکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ارائه چارچوبی یکپارچه جهت انتخاب تامین کننده،تعیین میزان سفارش و وسیله نقلیه با اعمال حمل و نقل چندمرحله ایامین علی زادهکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۵/۰۲/۰۸
ارائه مدلی جهت انتخاب روش های پیشبرد بهینه نگهداری مشتریانمهرناز نخعیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۵/۰۶/۱۵
تخصیص منابع و زمان‌بندی فعالیتهای شرکتهای پشتیبان عامل چهارم با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیتمحمدحسام شعلائیکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۵/۰۶/۱۶
زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت چند ایستگاه و محدودیت موجودیعطیه بازگشاکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۵/۰۶/۱۷
زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و محدودیت موجودیمعصومه قربان زاده بجستانیکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۵/۰۶/۱۷
برنامه ریزی ساعت های کاری ایستگاه های آتش نشانی با هدف کمینه کردن هزینه و محدودیت حداکثر ریسک بر مبنای تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل ریسک مناطق شهری بر اساس معیارهای مکانی-زمانیروژین شریفیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۵/۰۶/۲۰
طراحی شبکه زنجیره تامین کارخانه جات قابل‌حمل در شبکه تأمین مواد پراکندهعادله بهزادکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۵/۰۶/۲۰
پایش پروفایل‌های خطی با استفاده از باقیمانده‌های بازگشتیفرزانه درودیکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۵/۰۶/۲۱
ارائه مدل ریاضی جهت مدیریت انرژی در بیمارستان هاشبنم محمودزاده وزیریکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۵/۰۶/۲۳
ارائه مدلی ترکیبی به منظور پیش بینی غلظت آلاینده های هوایاسمن سادات سعدآبادیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی مواجهه ی الکترومغناطیسی در کارکنان و کاربران قطار شهری مشهدعلی جامعیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
مسیریابی باز وسایل نقلیه‌ی چند سفره با در نظر گرفتن پنجره‌های زمانیسعیده السادات هاشمیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۵/۰۶/۲۷
یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهمهدی عرفانیان عیدی طوسیکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۵/۰۶/۲۷
زمانبندی زنجیره تامین هماهنگ با در نظر گرفتن انتشار کربنسیده بتول فتحیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
ارایه مدل موجودی با تقاضای قطعی و پویا در شرایط وجود تاخیر در پرداختفاطمه ریحانیکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده با استفاده از تخصیص کوادراتیک سه بعدیسیما صباحیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مساله زمان بندی پرستارانفرشاد بهروزی مشهدیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن مدت تحویل متغیرمینا هروی شرقکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۵/۰۸/۲۹
ترکیب تئوری صف و الگوریتم A* در انتخاب بانک بهینه (مطالعه ی موردی: ناحیه 1 مشهد)مهدی جهانگردکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۵/۰۹/۰۳
بررسی رویگردانی مشتریان با در نظر گرفتن سطوح متفاوت وفاداریفیروزه مولودیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۵/۰۹/۲۳
تحلیل قابلیت اطمینان عملکرد انسان در فرآیند احیای قلبی-ریوی با استفاده از رویکرد ترکیبی درخت خطا و مدل مارکوفشیوا رسولیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
تحلیل ریسک و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز با رویکرد ترکیبی زنجیره مارکوف و تحلیل درخت خطاراضیه تاتاریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با در نظر گرفتن پنجره های زمانی و تقاضای سناریوییاحمد کاظمیکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۶/۰۲/۱۱
بررسی اثرات مکانیسم پاسخگویی بار همکارانه در یک ریزشبکهنسترن ناصریکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۶/۰۵/۳۰
ارایه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای برای زنجیره‌تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد‌های تامیندانیال آریانژادکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۶/۰۶/۲۰
به‌کارگیری کرنل‌های چندگانه در ماشین بردار پشتیبان به‌منظور پیش‌بینی رویگردانی مشتریانسعید سپهریکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پایش پروفایل خطی ساده با استفاده از رویکرد تطبیقی VSI GLRفرهاد حافظ دربانیکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی مدل یک فروشنده و یک خریدار و مدل تولید اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه‌های انتشار کربنسیده فاطمه هاشمیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مدیریت موجودی تولیدکنندگان در شرایط عدم‌قطعیت میزان تولید و امکان ارسال عرضیآرش اشجعیکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۶/۰۶/۲۸
ارائه مدلی جهت تخصیص خودروها و تجهیزات به ایستگاه های اتش نشانی در راستای بهبود عملکرد کل سیستملیلاناز اکبریکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۶/۰۹/۱۲
برنامه ریزی و مدیریت انرژی در نیروگاه های برق با سوخت گازمیلاد تیموریکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۶/۱۱/۱۱
پایش پروفایل‌های خطی ساده هنگام وجود نابرابری واریانس عناصر خطافرزانه بدخشانکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۶/۱۱/۲۱
مدل استوار بودجه بندی سرمایه ای برای انتخاب پروژه های عمرانی در شرایط عدم اطمینانمحسن ذوقی بدرآبادکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بهینه‌سازی کیفیت چسبندگی در اتصالات چسبی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش‌هاعاطفه حشمتیکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۶/۱۱/۲۶
بررسی جایگزینی رزین اپوکسی با پلی‌استر در پره کامپوزیتی توربین بادی با بکارگیری روش طراحی آزمایش‌هافتانه پورشیرازیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی ریسک ناشی از رخداد زمین لرزه در مناطق مختلف شهریسارا نورالهیانکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۷/۰۵/۰۱
بهینه‌سازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچهرضا قربانی صابرکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۷/۰۶/۱۷
تعیین زمان بهینه جایگزینی تجهیزات تحت پیشرفت تکنولوژی در یک مدل مقدار تولید اقتصادی با هزینه‌ و تقاضای متغیر و د‌ر‌‌ نظر ‌گرفتن مالیات بر کربنمرتضی اتفاقیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۷/۰۶/۱۹
پایش پروفایل خطی تعمیم‏‌یافته با رویکرد تطبیقیمحمد محمدزادهکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۷/۰۶/۲۰
حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ایپیمان یساریکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۷/۰۶/۲۰
مکان یابی مراکز جمع آوری کالاهای بازیافتی با درنظر گرفتن برگشت های وابسته به قیمت و فاصله فازیمسعود امیردادیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۷/۰۶/۲۴
نت فرصت‌طلبانه و ماشین مستعد خرابی در مدل تولید اقتصادی با در نظرگیری هزینه انتشار کربنسیدمجتبی محصلکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۷/۰۶/۲۴
پیش بینی ارزش دوره عمر مشتریان به کمک زنجیره مارکوف زمان گسسته مرتبه دومریم گودرزیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته در فرآیند ساکشن لوله ی تراشه با استفاده از روش ترکیبی Bow-Tie و HEARTیاسمن خرقانیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مکان‏یابی بهینه ایستگاه‏های شارژ خودروهای الکتریکیرامین احدیکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۷/۰۶/۲۷
پایش پروفایل‏ های خطی با استفاده از نمودار GLR و طرح نمونه‏ گیری متوالیمهدی پرویزی امینهکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مقایسه راهکارهای عملی برای کاهش خستگی ذهنی حاصل از بار کاری در طول شیفت کاریوحیده محمدی نژادکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایش پروفایل‌های دو جمله ای منفی در فاز یکمریم محدثی بایگیکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۷/۰۸/۱۲
چیدمان قفسه های فروشگاه با در نظر گرفتن ارتباط بین محصولاتسعید رحیمیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۷/۱۱/۲۷
پیش بینی تقاضا و تعیین سفارشات کالا با استفاده از داده کاویحمیدرضا سلیمانیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پیش بینی ارزش دوره عمر مشتریان با استفاده از نقطه تغییر و در نظر گرفتن مفهوم رویگردانی جزئی و رشدشیما ممیشی خانلقکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۷/۱۱/۲۹
شناسایی و تحلیل ریسک ها و ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد کادر اجرایی فرآیند تعبیه کاتتر ورید مرکزی در بخش مراقبت های ویژهالهه اطهریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
طراحی یک روش جدید ارزیابی در سنجش عملکرد کارکنان سازمان‌های پروژه‌محور مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌هاسعید روشندلکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۸/۰۵/۰۵
طراحی زنجیره تامین شیرخام کارخانه های لبنی با رویکرد توسعه پایداربهناز سرمستکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تصمیم‌گیری با استفاده از روش‌های تقریبی برنامه‌ریزی پویای احتمالی (مطالعه موردی استراتژی‌های بازاریابی یک شرکت)مجید خلیل زادهکارشناسی ارشدنقابی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
طراحی بهینه ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی براساس فاکتورهای اقتصادیفرزانه پارسیانکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۸/۰۷/۲۲
بررسی تاثیر حمل و نقل عمومی در احساس امنیت اجتماعی مورد مطالعه:شهر مشهدسعید دهقانیکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۸/۰۹/۰۴
تخصیص به نقاط تجمیع ایمن برای اماکن عمومی در هنگام حوادث غیر مترقبهکاظم ایزدیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۱۱/۰۵
پیش‌بینی زمان خرابی و تعیین بهینه سطح سفارش قطعه یدکیعطیه لطفیکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۸/۱۱/۰۷
استراتژی‌ شارژ خودروهای برقی در پارکینگ‌های هوشمندفرزانه باشتنیکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۸/۱۱/۰۸
یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی برای کمینه سازی هزینه تهیه منابع در برنامه ریزی پروژه با درنظر گرفتن عدم قطعیت ظرفیت منابع موجودحسین مقدس زادهکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۸/۱۱/۱۵
توسعه یک بازی کسب‌و‌کار محور جهت یادگیری نظریه محدودیت‌هاعلیرضا شرکت بزازانکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شناسایی و تحلیل ریسک حوادث زنجیره‌ای در عملیات مواد خطرناک (مطالعه موردی: نشت سوخت CNG)سیده سعیده صادقیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
ارزیابی ریسک نکول وام‌های بانکی با در نظر گرفتن رفتار بازپرداختامیر صدیقیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
مدیریت ریسک در ضمانت‌نامه‌های مالی یک صندوق مشترکمحمد کامل عباسیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله‌‌ی تراشه در بخش مراقبت‌‌های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی تعدیل ریسکسحر اسماعیلی فیلابیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
مکان‌یابی تسهیلات با رویکرد استدلال شواهدیمحدثه بهلولی باغانکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تحلیل حوادث و سوانح رخ داده برای آتش‌نشانان مشهد به‌منظور شناسایی و تحلیل ریسک و ارائه راهکارهای کنترلیشیما حسینیونکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مدیریت پارکینگهای عمومی : مطالعه موردی پارکینگ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدبهناز بیجستانی مقدمکارشناسی ارشدپیرایش۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مساله زمانبندی عبور کشتی ها از درگاه های موازی یکسانالهه معمارمسجدکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تعیین قیمت بهینه محصولات بازیافتی در یک زنجیره تأمین با یک تولید‌کننده و یک جمع‌آوری‌کنندهعارفه کریمیکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۸/۱۲/۰۶
برنامه‌ریزی شارژ خودروهای الکتریکی در طول بزرگراهمهدیه مظفریکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۸/۱۲/۰۷
طراحی یک سیستم توصیه‌گر ترکیبی مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشیمهتاب عمادزادهکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۹/۰۲/۱۰
پیش بینی بلندمدت غلظت آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرومتر با استفاده از روش های آماریآیدا کلاته آهنیدکتری(PhD)سالاری۱۳۹۹/۰۲/۱۵
بررسی سیاست تجارت کربن در زنجیره های تامین محصولات با استفاده از رویکرد پویایی سیستمسحر اخگرکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۹/۰۲/۲۷
بررسی سیاست خرید از بیرون بر روی یک سیستم تولید اقتصادی در معرض خرابی تصادفی ماشینمهدی دیرانلودکتری(PhD)دهقانیان۱۳۹۹/۰۶/۲۴
طراحی و مکان یابی زنجیره تامین چند کالایی تحت شرایط عدم قطعیت تقاضانوید اصلانی رادکارشناسی ارشدنقابی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
طراحی یک شبکه زنجیره‏تامین با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و میزان انتشار کربنامیررضا ناجی عطارکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۹/۰۶/۲۵
پایش پروفایل‌های پواسون با دو رویکرد تطبیقی VSI و VSSتکتم پورشیرازیکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تحلیل بقا و مقایسه رویکردهای درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید شهرستان مشهد در فاصله سال های 1390 الی 1392ساناز حقیقیکارشناسی ارشدشادمان۱۳۹۹/۰۶/۲۷
بهینه‌سازی یکپارچه زمان‌بندی و مسیریابی امدادرسانی زمینی-هوایی و خدمه‌ی ‌تعمیر در شرایط بحرانمطهره صفدری شادلوکارشناسی ارشدرنجبر۱۳۹۹/۰۷/۲۸
مکان‌یابی نقاط نمونه‌برداری و زمان‌بندی نمونه‌گیری در شبکه توزیع آب شهر مشهدمهلا طیرانی زارعکارشناسی ارشدسالاری۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان عملکرد انسان در عملیات پیگرانی منطقه 4 خطوط انتقال گاز ایرانمحمدجواد وفائیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۰۸/۰۸
پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب و تخفیفاتمهسا مرادی بیناباجکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۹/۱۰/۲۱
مقایسه ی خط مشی های متفاوت تخصیص پویای منابع انسانی در شرایط عدم قطعیت (مطالعه ی موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)سروش پری دختکارشناسی ارشدنقابی۱۳۹۹/۱۱/۲۰
بررسی اثر آموزش پزشکان در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی بیمارستان‌ها با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌هامهرنوش ظهوریان مفتخرکارشناسی ارشددهقانیان۱۳۹۹/۱۱/۲۶
زمان‌بندی پروژه با جریان‌های نقدی متغیر با هدف بیشینه‌سازی ارزش کنونی خالصمحبوبه پیمان کاردکتری(PhD)رنجبر۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شناسایی و تحلیل ریسک‌های ناشی از فرآیند اکسیژن‌تراپی در بخش مراقبت‌های ویژه با استفاده از روش FMEAکیانا کیانی رشیدکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
برنامه‌ریزی جابه‌جایی در سیستم‌های اشتراک‌گذاری خودروی برقیلیلی نیک پورکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تخصیص منابع مالی به منظور بیشینه‌‌ سازی ارزش دوره عمر مشتریعلی حریریکارشناسی ارشدکوشا۱۳۹۹/۱۲/۲۴
طراحی چارچوبی جامع به‌منظور ارزیابی ریسک سیلاب در مقیاس شهرینازگل طبسی کاخکیکارشناسی ارشدسالاری۱۴۰۰/۰۲/۰۱
ارائه یک مدل زنجیره تأمین حلقه بسته برای شبکه تولید و توزیع روزنامهفیروزه بیانیکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۰/۰۴/۰۷
عنوان استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به همراه قوانین حساس سازی در پایش پروفایلعلی یگانهدکتری(PhD)شادمان۱۴۰۰/۰۵/۱۲
تعیین سیاست های بهینه قیمت گذاری و معامله اعتباری در زنجیره تامین رقابتیفریبا سلیمانیدکتری(PhD)پیرایش۱۴۰۰/۰۶/۱۸
ارزیابی قابلیت سیستم های اندازه گیری پروفایلی در محیط فازیآیلین پاکزاددکتری(PhD)رضوی۱۴۰۰/۰۶/۲۰
ارزیابی ریسک حریق با روش FRAME و ارائه راهکارهای کنترلی مؤثر( مطالعه موردی کارخانه مهراد توس مشهد)شریف افروختهکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تأثیر عوامل محدودکننده چابکی سازمان بر بازده خروجینسیم فریدونیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۰/۰۷/۰۳
برنامه‌ریزی تخصیص خودرو و پرسنل در یک شبکه اشتراک‌گذاری متشکل از ناوگان الکتریکی و احتراقیسپیده سمیعکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۴۰۰/۰۷/۱۴
کاربرد روش‌های یادگیری عمیق مبتنی بر شبکه عصبی در تحلیل‌های مکانیکیشیرین جوادیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مدل مکان‌یابی هاب تک تخصیصی با در نظر گرفتن استفاده از نیروی انسانی یا رباتمحمد معصومیکارشناسی ارشدنقابی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
شناسایی و تحلیل ریسک های مرتبط با عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات در حوادث ساختمان های بلندیاسمن اکرمیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تخصیص اعتبارات و تعیین قیمت کربن در مدل تجارت انتشار برای زنجیره‌های تامین محصولاتاکرم اسماعیلی اولدکتری(PhD)دهقانیان۱۴۰۰/۰۸/۲۵
ارائه مدل بهینه‌سازی زنجیره تأمین زیست سوخت از زیست‌توده تحت شرایط عدم قطعیتابوالفضل یعقوبیکارشناسی ارشدنقابی۱۴۰۰/۱۱/۱۳
ارزیابی و توسعه مسیرهای دوچرخه سواری مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهدسپیده محمدزاده مقدمکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۰/۱۲/۱۱
قیمت‌گذاری شبکه ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقیهما فرجادیانکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تحلیل ریسک پویا بر پایه ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد انسان با استفاده از شبکه‌های بیزشکوفه ابریشمیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
برنامه‌ریزی جابجایی دینامیک در سیستم دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از یادگیری تقویتیوحید غلامزادهکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۴۰۱/۰۵/۱۹
مدل‌سازی ریاضی مسئله مکان‌یابی هاب با درنظرگرفتن درجات مختلف هاب‌ها و ضرایب تخفیفاتفاطمه تیموریان نامانلوکارشناسی ارشدنقابی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
مدیریت ریسک تضامین در یک مؤسسه‌ی مالینازنین قاسم دختکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۰۶/۱۲
ارزیابی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از فرآیندکاوی (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد)صابر میرزاآقازاده خراسانیکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۱/۰۶/۲۳
مکان یابی محور چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربنحامد مهدی سوزنیکارشناسی ارشدنقابی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی عوامل تأثیرگذار در پذیرش سیستم‌های فوتوولتائیک در بخش خانگی ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌هاملیکا رضائی چایجانکارشناسی ارشددهقانیان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
قیمت‌گذاری در سیستم حمل‌ونقل هم‌پیماییامیرعباس عباس پور فازکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
زمانبندی پردازنده های موازی برای کارهای دارای توابع تسریع یکسان توسط رویکرد یادگیری تقویتیفرید ضیائیکارشناسی ارشدرنجبر۱۴۰۱/۰۶/۲۹
مدیریت موجودی در زنجیره تامین حلقه بسته کالاهای از مد افتادنی مطالعه موردی: مصنوعات گرانبهاسیدشهاب الدین هاشمیانکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۱/۰۶/۲۹
ارائه یک مدل زنجیره تامین سبز استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا و قیمت کربنمهتاب ملکیکارشناسی ارشددهقانیان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
مکان‌یابی دفاتر خدمات عمومی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری؛ مطالعه موردی: نمایندگی بیمه سامان در شهرستان دامغانسمیرا مسلمیکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تحلیل قابلیت اطمینان توربین‌های بادی با استفاده از شبکه‌های بیزینمرجان صفاریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مسأله مکان‌یابی هاب با رویکرد توزیع عادلانه اشتغال‌زاییامیرحسین اسگندانیکارشناسی ارشدنقابی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تحلیل آماری و اقتصادی بازیافت ضایعات ساختمانیفرشته استانستیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
ارزش‌گذاری فناوری با استفاده از اختیار حقیقیزهرا اصل شریفکارشناسی ارشدکوشا۱۴۰۱/۰۷/۲۳
تحلیل و بررسی ریسک معاملات بازارهای مالی مبتنی بر نشانگرها (اندیکاتورها)سیدمحمدامین دهقان نیریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تشخیص ناهنجاری در مصرف آب خانگی با ارائه یک مدل ترکیبی از تکنیک‌های داده‌کاوی (مطالعه موردی: شهر مشهد)سمانه پهلوانکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۱/۱۱/۳۰
طراحی چکلیست ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های شرکت مدیریت تولید برق مشهدحسن رجائی نسبکارشناسی ارشدسالاری۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مکان یابی مراکز پستی و مسیریابی مرسولات با در نظر گرفتن رضایت مشتریان، مطالعه موردی: منطقه 7 پستی مشهدمهدی رنجبرکارشناسی ارشدسالاری۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ارائه یک مدل دوسطحی جهت تعیین مالیات بر کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظر گرفتن تقاضای حساس بر قیمت و انتشار کربنپگاه مصرزاده اوغازکارشناسی ارشددهقانیان۱۴۰۱/۱۲/۰۲
طراحی شبکه‌ی زنجیره تأمین گندم (مطالعه‌ی موردی استان خراسان شمالی)پروین احمدیان تیتکانلوکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۱/۱۲/۰۶
توسعه چارچوبی جامع جهت ارزیابی خسارت ناشی از رخداد سیلهانیه سعادتی جعفرآبادکارشناسی ارشدسالاری۱۴۰۱/۱۲/۰۷
پیش‌بینی سری‌های زمانی با استفاده از روش‌های خوشه‌بندیعلی قربانیاندکتری(PhD)رضوی۱۴۰۲/۰۴/۲۶
ارائه مدل ریاضی دو هدفه و الگوریتم NSGA-IIبرای چیدمان دو ردیفه چندسطحی تجهیزات در دو ساختمان مختلف به صورت همزمانحسن حافظ طباخکارشناسی ارشدنقابی۱۴۰۲/۰۵/۱۸
برآورد نقطه تغییر در پارامتر نرخ توزیع پواسونسمانه صفریکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۲/۰۶/۱۸
پیش‌بینی هزینه و زمان نهایی انجام پروژه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعیدانیال عباسیکارشناسی ارشدرنجبر۱۴۰۲/۰۶/۱۸
مکان‌یابی هاب در راستای کنترل انتشار کربن تحت شرایط عدم قطعیترضا رحمتی دزقیدکتری(PhD)نقابی۱۴۰۲/۰۶/۱۹
زمانبندی بهینه استفاده از وسایل برقی در خانه های هوشمند با وجود صفحات خورشیدی و فرض قطعی برق شبکهزهرا ملک خانیکارشناسی ارشدرنجبر۱۴۰۲/۰۶/۲۰
تحلیل ریسک و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تصفیهخانه فاضالب التیمور با استفاده از روش BOW-TIEالیکا عنایتیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۶/۲۶
مدل‌سازی انتخاب شیوه تأمین مالی استارتاپ‌ها با در نظر گرفتن الگوهای رفتارینعیمه نیازیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم برای پیاده‌سازی استاندارد IEC-61508 با در نظر گرفتن عوامل انسانیسیدعلی حسینیونکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
توسعه یک روش جدید مبتنی بر شبکه عصبی مطلع از فیزیک به منظور حل دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی کوپل با مرتبه بالاکتایون اشکفتیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی تأمین کنندگان خارجی (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی خراسان)عارفه آریافرکارشناسی ارشدسالاری۱۴۰۲/۰۷/۱۰
انتخاب تأمین‌کننده پایدار و تعیین اندازه سفارش با به کارگیری فناوری بلاکچینشایان صادقیکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۲/۰۷/۱۲
تحلیل قابلیت اطمینان عملکرد انسان در بخش تول ید شرکت داروسازی ثامنسپهر سمیعکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شناسایی و الویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین (مطالعه موردی: محصول زعفران)عماد مهربانکارشناسی ارشدپیرایش۱۴۰۲/۰۷/۱۲
امکان‌سنجی، تحلیل فنی و اقتصادی بومی‌سازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب مشهدمحدثه جلالی سنگانیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۹/۰۸
طراحی مدل مکانیابی-موجودی-توزیع در لجستیک امداد فاجعه با در نظرگرفتن تزریق تدریجی بودجه ها، ارزش زمانی پول، فسادپذیری اقلام و قراردادهای تأمینلیلا فضلیدکتری(PhD)سالاری۱۴۰۲/۰۹/۱۵
طراحی الگوریتم پیش بینی ریزش کاربرانزهرا دانشورکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۲/۱۱/۲۳
اولویت‌بندی پروژه‌های حوزه‌ی انرژی به کمک روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (نمونه موردی: پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد)المیرا شهنازکارشناسی ارشدکوشا۱۴۰۲/۱۱/۲۴
پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی با استفاده از سری‌های زمانی و مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشینحسن حقیقی شاندیزکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۲/۱۱/۲۸
برنامه‌ریزی جابجایی در سیستم‌های اشتراک‌گذاری خودروی الکتریکی یکطرفه با استفاده از نظریه تصمیم‌گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتیسعیده بیاری جلینیکارشناسی ارشدرضائی خبوشان۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شناسایی مشترکین ناهنجار مصرف برق با ترکیب مدل سری زمانی و خوشه بندی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)فاطمه عبدالهیکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طراحی و پیاده سازی نمودارهای کنترل چند متغیره (مطالعه موردی: سالن مونتاژ شرکت ایران‌خودرو خراسان)محسن مهراب قوچانیکارشناسی ارشدشادمان۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تنظیم قراردادهای زنجیره‌ تامین با در نظر گرفتن عوامل رفتاریروژین شریفیدکتری(PhD)رضوی۱۴۰۳/۰۲/۱۶
تخصیص مدیر پروژه ها به پروژه ها در محیط های قطعی و غیرقطعیآیدین رضائیان دلوئیدکتری(PhD)کوشا۱۴۰۳/۰۲/۲۹

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی