برنامه درسی هفتگی استاد (بابک رضائی خبوشان) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲


شنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
یکشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
* قیمت گذاری و مدیریت درآمد(3.00)
(کلاس A-13),شروع زوج
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
* سیستمهای اطلاعات مدیریت1(3.00)
(کلاس A-12),شروع زوج
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
* کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع(2.00)
(کلاس A-12),شروع زوج
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
دوشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سه شنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
قیمت گذاری و مدیریت درآمد(3.00)
(کلاس A-13),شروع زوج
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
آشنایی با مهندسی صنایع(1.00)
(کلاس A-12),شروع زوج
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سیستمهای اطلاعات مدیریت1(3.00)
(کلاس A-12),شروع فرد
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع(2.00)
(کلاس A-12),شروع فرد
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
سمینار و روش تحقیق(2.00)
(کلاس A-12),شروع فرد
چهارشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
پنجشنبه
۶:۰۰ الی ۸:۰۰
۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

tick icon 1

 

 

پرسش های متداول

NicePng blank button png 3341472

 

 

فرآیندها

images gallery

 

 

فرمها و آیین نامه ها

NicePng telephone logo png 1351130

 

 

تماس با ما

10 عضو هیات علمی
6 دانش آموخته
27 دانشجوی دکترا
94 دانشجوی کارشناسی ارشد
238 دانشجوی کارشناسی